Regulamin

Regulamin portalu Firms.pl

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Firms.pl znajdującego się pod adresem internetowym
http://www.firms.pl i subdomenach domeny firms.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników i osób odwiedzających serwis, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny użytkownik i odwiedzający zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu
i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje

Firms.pl - serwis internetowy znajdujący się pod domeną internetową Firms.pl

Użytkownik - podmiot posiadający konto w Firms.pl, służące do dodawania firm.

Odwiedzający - podmiot korzystający z Firms.pl celem przeglądania ofert i danych firm.

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Firms.pl jest spółka GrapeWeb Ltd, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park S63 5DB Rotherham, zarejestrowana w Companies House, pod numerem 08822112.

2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne (wyjątek stanowią płatne, wyróżnione wpisy - pakiety: profesjonalny, srebrny, złoty)

3. Usługi są świadczone "w stanie w jakim są", dlatego też Firms.pl nie udziela użytkownikom ani odwiedzającym jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich zakresie.

4. W szczególności Firms.pl nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:
- korzystanie przez użytkownika lub odwiedzającego z Firms.pl spełni oczekiwania,
- korzystanie przez użytkownika lub odwiedzającego z usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek,
- informacje uzyskane przez użytkownika lub odwiedzającego w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne i wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.

5. Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia (takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w niniejszych Warunkach.

6. Firms.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników (w postaci prezentacji firm) i odwiedzających (w postaci opinii o firmach).
Właściciel Firms.pl zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik i odwiedzający zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem właściciela Firms.pl bądź innych Osób i Firm.

7. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia Użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze umownej zmieniać ani się ich zrzekać.

8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.

9. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://www.firms.pl/regulamin.html

II. Dla użytkowników (firm)

1. Dodanie podstawowego wpisu firmy do portalu Firms.pl jest bezpłatne

2. Portal Firms.pl nie weryfikuje wprowadzonych danych firm, ani podmiotów je wprowadzających.

3. Umieszczenie informacji o firmie w bazach firm Firms.pl jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych wszystkim odwiedzającym portal Firms.pl.

4. Publikując w serwisie wpis Użytkownik wyraża zgodę na kosmetyczne zmiany jego treści, mające na celu poprawę jego czytelności, a w szczególności:
- poprawę formatowania tekstu
- poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych

5. Część danych firm prezentowanych w Firms.pl pochodzi z ogólnodostępnych źródeł takich jak: Internet, prasa czy polska Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

6. W przypadku odnalezienia nieprawidłowych danych firmy w serwisie Firms.pl należy zgłosić ten fakt za pomocą funkcji "Zgłoś Błąd"
lub drogą mailową wraz z zaleceniami usunięcia lub edycji wpisu.

III. Dla odwiedzających

1. Przeglądający zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania danych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Firms.pl w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Firms.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.

2. Firms.pl zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek takich jak Google czy Bing na korzystanie z automatów służących do pobierania danych (spider) w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii (cache). Firms.pl zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach. Dostęp dla botów wyszukiwarek internetowych reguluje również plik robots.txt

3. Przeglądający przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji Firms.pl może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie Usług (lub dowolnych elementów w ramach Usług) na rzecz przeglądającego lub ogółu użytkowników wedle wyłącznego uznania Firms.pl, bez uprzedniego zawiadamiania przegladającego. Przegladający może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie. Przegladający nie musi zawiadamiać Firms.pl o zaprzestaniu korzystania z Usług.

4. Przeglądający ma możliwość zamieszczania w serwisie opinii na temat wybranych firm.

5. Zamieszczone w portalu oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

6. Właściciel serwisu nie gwarantuje poprawności i aktualności prezentowanych danych firm

Partnerzy